Slovníček pojmů

ANUITA: Anuita (anuitní splátka) je splátka úvěru zahrnující jak splátku jistiny úvěru, tak splátku úroků. Je vypočítána tak, že v průběhu splácení úvěru (či v době fixace úrokových sazeb) je splátka neměnná, mění se pouze podíl splátky jistiny a placených úroků. V prvních anuitních splátkách převládá platba úroků a jistina se splácí menší částkou, s přibývajícím počtem zaplacených anuitních splátek roste váha splácené jistiny a snižují se placené úroky.
Částka, která je rozpočítána na každého člena družstva a která pokryla koupi dané nemovitosti popř. ještě úrok, pokud na toto byla využita půjčka. Pokud není splacená anuita na nemovitosti, nelze převést do osobního užívání.

BYT: Je ucelený celek jedné nebo více místností, které jsou kolaudovány a jejich účel je zapsán na Katastru nemovitostí k bydlení.

BUDOVA: je stavba prostorově soustředěná a navenek převážně uzavřená obvodovými stěnami a střešními konstrukcemi, s jedním nebo více ohraničenými užitkovými prostory. Budovy mohou být rozličných typů – od jednoduchých přístřešků poskytujících pouze ochranu před deštěm, až po složité komplexy, jako je například nemocnice. V takto složitých budovách se může např. regulovat teplota, klimatizace, světlo, vzduch, pohyb bakterií a částic, tlak a nebo pohyb a aktivity lidí.

BYT V OSOBNÍM VLASTNICVÍ: Je jednotka, ke které se vážou společné prostory bytového domu a také její společné parcely, na kterých se budova nachází. Je zapsaná v KN. Práva a povinnosti vlastníka určují stanovy společenství vlastníku nebo SBD, podle toho jakou správu nemovitosti využívají. Toto vlastnictví lze za úplatu převést na jinou osobu

ČÍSLO ORIENTAČNÍ, POPISNÉ A EVIDENČNÍ: Orientační číslo popisuje polohu v dané ulici; většinou se používá na jedné straně sudá čísla a na druhé lichá, a je v modré barvě. Popisné číslo popisuje, pod kterým číslem eviduje KN tento objekt a je v červené barvě. V každém katastrálním území se může vyskytovat pouze jen jednou. Evidenční číslo popisuje všechny objekty, které nejsou určeny k bydlení.

DOHODA O PŘEVODU ČLENSKÝCH PRÁV A POVINOSTÍ: Oboustranná dohoda dvou stran o převodu čl. práv a povinností ze strany jedné na druhou. V této dohodě je popsáno pouze, že se strany finančně vyrovnaly a že nebudou v budoucnu nárokovat finanční vypořádání. To kolik a jak se vypořádaly, se zde neuvádí. Dohoda nabývá platnosti potvrzením příslušného družstva.

DRUŽSTEVNÍ VLASTNICTVÍ: Toto vlastnictví má osoba pouze fyzická. A tato osoba nebo osoby vlastní práva a povinnosti, nikoliv nemovitost samotnou v stavebně bytovém družstvu (SBD), které jsou vymezeny a popsány ve stanovách SBD. Toto vlastnictví lze za úplatu předprodat jiné osobě.

EXEKUCE: Je výkon soudního rozhodnutí, jejímž důvodem jsou např. nesplacené pohledávky. A jako taková se zapisuje na výpis z Katastru nemovitostí – List vlastnictví.

FYZICKÁ OSOBA: Je jakákoliv lidská bytost, která zastupuje pouze sebe v jakémkoliv jednání. U této osoby popisujeme – jméno, adresa trvalého bydliště, rodné číslo.

KATASTR NEMOVITOSTÍ: Je to informační systém, který nám slouží ke shromáždění informací o nemovitostech a to: soupis, popis, polohové a geometrické určení, vlastnická práva, věcná práva.

KOLAUDACE: Rozhodnutí příslušných dotčených státních orgánů ke stavebnímu objektu, aby splňoval parametry a normy k účelu, pro který je kolaudován.

KUPNÍ SMLOUVA: Právní listina, ve které se převádí předmět kupní smlouvy za určitou cenu a podmínek z prodávajícího na kupujícího. Kupní smlouva na nemovitosti ze zákona musí obsahovat identifikaci prodávajícího, kupujícího, předmět prodeje v plném rozsahu, cenu a jak bude předána, viz §46 občanského zákoníku.

KVITANCE: Potvrzení zástavního věřitele o uhrazení pohledávky a tudíž zániku, potažmo výmazu zástavního práva k dané nemovitosti zapsané na KN.

LIST VLASTNICTVÝ, LV: Volně dostupná listina, která popisuje nemovitost, majitele, zástavní práva, věcná břemena, soudní výnosy, nabývací tituly, lokaci.

LOFTOVÝ BYT: Jedná se o byt, který vznikl rekonstrukcí z komerční nemovitosti na objekt k bydlení a takto zkolaudován

MAKLÉŘ: Osoba, která za sjednanou odměnu zprostředkovává komunikaci mezi prodávajícím, kupujícím, realitní kanceláří, právním zástupcem, hypotečním zástupcem atd. Není oprávněn vykonávat realitní činnost jak je specifikována v živnostenském zákoně, toto jen zprostředkuje pro realitní kancelář.

MEZONETOVÝ BYT: Bytová jednotka, která má více horizontálních sekcí např. pudní vestavba spojená schodištěm.

NABÝVACÍ TITUL: Dokument, díky němuž jsme nemovitost zapsali na KN do svého vlastnictví – kupní smlouva, darovací smlouva, dědické řízení atd…

NÁJEMNÍ SMLOUVA: Předmět této smlouvy dává pronajímatel do užívání nájemci ve sjednané době viz. §663 občanského zákoníku.

NEMOVITOST: Můžeme nazývat věci, které jsou pevně spjaty se zemí viz §119 občanského zákoníku. Je zapsaná na KN a lze s ní ručit při hypotečním úvěru.

PATRO: 1.patro je 2. nadzemní podlaží

PODÍLOVÉ SPOLUVLASTNICVÍ: Vlastnictví např. bytového domu 1/8, při kterém každý s osmi vlastníků, vlastní ale 1/8 z každé částečky tohoto bytového domu. Toto se většinou vyskytuje v dědictví, restitucích….atd. Pokud by chtěl jeden z vlastníku prodat svůj podíl, je vázán předkupním právem všech zbylých podílníku.

PODNÁJEMNÍ SMLOUVA: Je smlouva, ve které nájemce dává do užívání třetí osobě předmět užívání nebo její část v nájemní smlouvě definované. Pronajímatel s tímto aktem musí souhlasit viz. §719 občanského zákoníku.

PRÁVNICKÁ OSOBA: Je jakákoliv osoba, která zastupuje společnost, společnosti a je tímto jednáním pověřena statutárním orgánem dané společnosti. U této osoby popisujeme – název společnosti, sídlo, IČO, jednatel.

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA: Právní úkon který je zapsán na KN. A jedná se o rozčlenění většího celku na menší např. bytový dům na jednotlivé byty.

REALITNÍ KANCELÁŘ: Organizace nebo jedinec, který vykonává realitní činnost popř. zprostředkovává tak, jak je popsáno v živnostenském zákoně.

SPOLEČNÉ JMĚNÍ MANŽELŮ, SJM: Tento výraz specifikuje vlastnictví manželů na nemovitosti. Vlastnictví je bezpodílové a tudíž o nemovitosti musí rozhodovat manžele v souladu. Mimo nabití dědictvím na zákl. dědického řízení nebo darovací smlouvou.

VĚCNÉ BŘEMENO: Je právo zadavatele tohoto břemene omezit majitelovo vlastnické právo k nemovitosti. Např. užívání cesty, právo vstupu na pozemek atd…. viz. §151,152 občanského zákoníku.

VKLAD DO KATASTRU NEMOVITOSTÍ: Použití je pouze v písemné formě a vkládá se do evidence KN s tím, že ošetřuje vznik, zánik nebo změnu práva. Právní moci nabývá až schválením příslušného KN, zpětně ke dni kdy byl návrh podán.

ZÁSTAVNÍ PRÁVO: Je to právo věřitele a slouží jako jistota věřitele pro případ nesplacení pohledávky, např. hypoteční úvěr.

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ: Činnost, kterou vykonává zprostředkovatel pro zájemce za dohodnutých podmínek a odměnu specifikované v zprostředkovatelské smlouvě.