Aktuálně připravované změny DPH v realitách pro rok 2015

Změny v DPH u nemovitostí

Pokud příslušná novela projde legislativním procesem, dojde po pouhém roce k dalším změnám v uplatnění DPH u nemovitostí. Nově by od DPH měl být osvobozen převod pozemku, který netvoří funkční celek se stavbou pevně spojenou se zemí a současně není stavebním pozemkem. Novela definuje, co se rozumí pozemkem, který (ne)tvoří funkční celek se stavbou i co se rozumí stavebním pozemkem. Tyto definice však nejsou dostatečně konkrétní, a mohou tudíž činit výkladové problémy.
Novelou by mělo dojít i ke změně okamžiku, od kterého se počítá 5letá lhůta pro osvobození od DPH při převodu některých nemovitostí. Dle novely by se měla počítat např. také od vydání kolaudačního souhlasu po „podstatné změně“ dokončené stavby či dalších okamžiků.
Nově by mělo být možné uplatnit volbu zdanění kromě staveb a zastavěných pozemků i u nezastavěných pozemků. V případě využití volby zdanění se nově uplatní režim přenesení daňové povinnosti, pokud jsou pozemek či stavba převáděny plátci DPH.
Dále by mělo dojít ke změně výkladu zákona, pokud jde o výpočet plochy bytu pro sociální bydlení. Nově se do plochy bytu započte i podlahová plocha, která je zastavěna vnitřními stěnami. Do podlahové plochy se naopak nezahrne plocha „příslušenství“ bytu, tedy např. sklepa, garáže či komory, a to za předpokladu, že se nachází ve stejné stavbě jako byt.

Změny v počítání obratu

Do výpočtu obratu pro účely vzniku plátcovství DPH se za předpokladu schválení příslušné novely vrátí nájem nemovitých věcí dle § 56a ZDPH. Dle přechodných ustanovení se při výpočtu obratu za kalendářní měsíce roku 2014 nájem dle § 56a započítávat nebude. Zároveň zůstává v platnosti limit obratu pro registraci ve výši 1 000 000 Kč za předchozích nejvýše 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Od plánovaného snížení na 750 000 Kč bylo upuštěno.

Rozšíření kritérií nespolehlivého plátce a snížení limitu pro ručení za DPH při platbě na nezveřejněný účet

V říjnu 2014 byla zpřísněna pravidla vzhledem k institutu nespolehlivého plátce. Za nespolehlivého je označen i ten plátce DPH, který je účelově nekontaktní, opakovaně nedodržuje lhůty pro povinná podání, dluží státu na DPH více než půl milionu korun déle než tři měsíce a správce daně mu musel opakovaně stanovit daň podle pomůcek. Od 1. ledna 2015 k tomu přibude ještě další zpřísnění, které postihne zejména společnosti sídlící na virtuálních adresách. Zpřísnění se dočkal také limit pro ručení za DPH neodvedenou dodavatelem v případě platby na nezveřejněný tuzemský bankovní účet dodavatele. Limit je snížen ze 750 000 Kč na 540 000 Kč v souvislosti s novelou zákona o omezení plateb v hotovosti.